Jak prodloužit životnost vysokozdvižného vozíku?

vozík

Přáním každého vlastníka vysokozdvižného vozíku a jiné manipulační techniky je co nejdelší možná životnost vysokozdvižného vozíku nebo manipulační techniky. Přání vlastníků vysokozdvižných vozíků lze poměrně snadno splnit, pokud se budeme držet několika zásad. Hlavním receptem na dlouhodobou životnost vysokozdvižného vozíku jsou pravidelné údržby.

Bez čeho to nejde?

Pravidelné, kvalitní odborné kontroly a opravy vysokozdvižných vozíků jsou pro zajištění dlouholeté životnosti takřka nezbytné. Odstraňuje se tak riziko vzniku závažnějších poruch, které mohou způsobit nepojízdný stav vysokozdvižného vozíku a vysoké náklady na jeho opravu. Dá se tedy říci, že pravidelné kontroly a opravy vysokozdvižného vozíku snižují náklady vysokozdvižného vozíku na provoz.

Jak často se údržby provádí?

Jednotlivé údržby vysokozdvižných vozíků se provádí na základě míry využívání, tzn. podle počtu ujetých motohodin s vysokozdvižným vozíkem a náročnosti provozního prostředí. Do méně náročného pracovního prostředí řadíme práci s vysokozdvižným vozíkem v uzavřených prostorech, kde může být údržba vyžadována po cca 500 hodinách práce s manipulační technikou. Náročnějším pracovním prostředím myslíme především práci s vysokozdvižným vozíkem na venkovních plochách nebo v chladírenských prostorech, kde se frekvence vyžadované údržby zvyšuje.

Prodloužení životnosti vysokozdvižného vozíku autorizovaným servisem

Nákladovost na pravidelný a odborný servis je výrazně nižší než náklady spojené na občasné jednorázové opravy. Proto bychom Vám rádi jménem společnosti DW Forklift nabídli servis vysokozdvižných vozíků a jiné manipulační techniky, který Vám zajistí dlouhodobou životnost manipulačního stroje a zároveň sníží provozní náklady manipulační techniky. Zajišťujeme střední a generální opravy, pravidelný odborný servis a provedení pravidelných technických kontrol dle ČSN. Na dobu generální opravy vysokozdvižného vozíku jsme našim zákazníkům schopni zapůjčit vysokozdvižný vozík naší společností.

kontaktujte nás


 Souhlasím se zpracováním osobních údajů...

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost DWFORKLIFT s.r.o., IČ: 62416120, se sídlem Strojírenská 193, 155 21 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 32126, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.