Manipulační vozíky aneb co je dobré vědět

Silniční technická kontrola

vysokozdvižný vozík

Podle zákona č. 361/2000 Sb. vyplývá, že motorová manipulační technika (ne pouze vysokozdvižné vozíky) vyžaduje silniční technickou kontrolu, a to v pravidelných intervalech jedenkrát ročně. Technické a bezpečnostní kontroly manipulačních vozíků je nutné provádět i podle pracovního zákoníku § 134 - Výrobní a pracovní prostředky a zařízení, který doslovně říká „Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány.“

Je třeba školit

Na práci s vysokozdvižnými vozíky a další manipulační technikou musíme být řádně proškoleni, na což nás upozorňuje i zákoník práce. Přesněji § 103, odst. 3 v rámci prevence rizik, nám oznamuje, že zaměstnavatel, který zaměstnává pracovníky v oblasti provozu s manipulační technikou s vlastním pohonem je povinen: „Stanovit rozsah a hloubku školení z předpisů BOZP, včetně rozsahu souvisejících rizik, které vyplývají z provozu vozíků a případně též z používání přídavných zařízení, na příslušných pracovištích zaměstnavatele – pro získání kvalifikace. Dále je nutné zajistit proškolení obsluh, resp. budoucích obsluh vozíků a u obsluh vozíků stanovit periodu, rozsah a hloubku opakovaného školení, včetně periody ověřování znalostí předpisů BOZP. U obsluh vozíků je žádoucí ověřování znalostí pracovníků o předpisech BOZP“.

Kde najít kompletní servis manipulační techniky?

Provoz vysokozdvižné a další manipulační techniky je náročný především z důvodu bezpečnosti, není tak na místě pravidelné prohlídky vozíků a školení Vašich zaměstnanců podceňovat. Jelikož víme, že zařizování těchto činností je především časově velmi náročné, dovolujeme si Vám jménem naší společnost DW Forklift nabídnout náš servis vysokozdvižných vozíků a další manipulační techniky. Můžete využít pravidelné prohlídky manipulační techniky, jejich opravy, STK nebo školení řidičů VZV.

kontaktujte nás


 Souhlasím se zpracováním osobních údajů...

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost DWFORKLIFT s.r.o., IČ: 62416120, se sídlem Strojírenská 193, 155 21 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 32126, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.