Snížení nákladů na provoz vysokozdvižných vozíků

Kontaktujte naše servisní oddělení, které ochotně a bezplatně vypracuje zprávu s vyhodnocením stavu vašich vysokozdvižných vozíků jakékoliv značky a jejich nákladovosti.

mám zájem

Nákladovost zejména ovlivňuje:

Kvalita a stav vysokozdvižných vozíků

Servisní technik ZDARMA provede technické posouzení stavu vozíků

Pravidelný a odborný servis

Pravidelný servis vozíků v konečném součtu nákladu je razantně nižší než u vozíků, na kterých se provádí pouze momentální zásahy a nikoliv pravidelný servis.

Ceny náhradních dílů a servisních tarifů

Provedeme vyhodnocení cen Vašeho stávajícího dodavatele a popřípadě upozorníme na nepřiměřenou cenovou politiku.

Ceny příslušenství -zejména pneumatiky

Superelastické (plnopryžové) pneumatiky nemalou částí ovlivňují nákladovost. Provedeme vyhodnocení kvality pneumatik (na trhu je široká škála pneumatik s rozdílnou kvalitou) a cenové politiky vašeho dodavatele.

Kvalita s stav manipulačního prostoru

Upozorníme na případné nedostatky a doporučíme řešení. Např. špatný a nerovný povrch, atd., zvyšuje poruchovost a životnost, elektroniky, řídící nápravy (svislých čepů, ložisek.) a v nemalé míře pneumatik.

Závěrečná zpráva

Závěrečná servisní zpráva obsahuje veškeré výše vypsané závěry a konečné doporučení.

kontaktujte nás


 Souhlasím se zpracováním osobních údajů...

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost DWFORKLIFT s.r.o., IČ: 62416120, se sídlem Strojírenská 193, 155 21 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 32126, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.